0 votes
in Tiêu chuẩn VTOS by (1.6k points)
TIÊU CHUẨN NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM: NGHỀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

THUẬT NGỮ GIẢI THÍCH

Cấp chứng chỉ : Việc cấp chứng chỉ hay văn bằng dựa trên đánh giá kết quả thực hiện của ứng viên

Đánh giá: Quá trình thực hiện các đánh giá về khả năng làm việc của ứng viên theo các tiêu chí
đánh giá cho một trình độ hay một đơn vị năng lực, hoặc một phần của một đơn vị
năng lực

Đánh giá viên:  Là người có kinh nghiệm và đủ trình độ để đánh giá việc thực hiện công việc của ứng
viên và thường công tác cùng trong một lĩnh vực nghề đánh giá, như giám sát viên bộ
phận lễ tân

Đơn vị năng lực: Đơn vị năng lực là cấu phần nhỏ nhất trong một chứng chỉ mà có thể được chứng
nhận một cách riêng lẻ

Đơn vị năng lực cơ bản:  Các đơn vị năng lực cơ bản bao gồm những năng lực cốt lõi mà tất cả các nhân viên
phải có để thực hiện công việc (ví dụ: kỹ năng giao tiếp)
Đơn vị năng lực chung:  Các đơn vị năng lực chung là những năng lực phổ biến đối với một nhóm các công
việc như trong chế biến món ăn hay du lịch, lữ hành

Đơn vị năng lực chuyên ngành: Các đơn vị năng lực chuyên ngành (kỹ thuật/chuyên môn) là những năng lực liên
quan tới chính công việc đó trong lĩnh vực lưu trú hoặc du lịch

Đơn vị năng lực quản lý : Đây là những năng lực chung cho các vị trí trong một tổ chức tham gia quản lý, giám
sát hay có ảnh hưởng đến công việc của người khác ở mức độ nhất định

Năng lực: Năng lực là khả năng áp dụng các kỹ năng, kiến thức, và thái độ/hành vi cụ thể cần
thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng


Phương pháp đánh giá:  VTOS cho phép áp dụng các phương pháp đánh giá đa dạng và phù hợp với các loại
kiến thức hay các cách thực hiện công việc khác nhau

Tài liệu hướng dẫn Đánh giá viên: Tài liệu hướng dẫn cho Đánh giá viên về cách đánh giá ứng viên và cách ghi chép, lưu
giữ hồ sơ tài liệu về kiến thức và kết quả công việc của ứng viên

Tiêu chí đánh giá: Các tiêu chí đánh giá liệt kê các kỹ năng/tiêu chuẩn thực hiện công việc, kiến thức và
sự hiểu biết cần được đánh giá

Tiêu chuẩn:  Tiêu chuẩn nghề xác định rõ kiến thức, kỹ năng và thái độ/hành vi (năng lực) cần
thiết để có thể thực hiện công việc hiệu quả tại nơi làm việc

Thái độ/hành vi:  Các thái độ và hành vi ảnh hưởng tới chất lượng thực hiện công việc, và do đó, đây là
các khía cạnh quan trọng để được coi là ‘có năng lực’. Thái độ và hành vi mô tả cách
thức các cá nhân sử dụng để đạt được kết quả công việc

VTOS Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam
© 2015 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to Trường Dạy Nấu Ăn - Chuyên Trang Hỏi Đáp Nấu Nướng và nghề bếp
...